Privacyverklaring Informens B.V.

Door middel van deze privacyverklaring willen wij je duidelijkheid verschaffen over welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, gebruikt en met welk doel. Wij raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Wie zijn wij?

Wij zijn Informens B.V. Wij zijn gevestigd in Oirschot (5688 HP) aan De Scheper 312. Je kunt ons bereiken per e-mail via info@informens.nl en per telefoon op nummer 0499 – 201000.

Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben dhr. E. Visser aangemeld (FG002481) als Functionaris voor gegevensbescherming van Informens B.V. Onze Functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op het hiervoor genoemde e-mailadres en telefoonnummer.

Doel en grondslag

Wij maken gebruik van het online computerprogramma “Informens”. Informens wordt ingezet ten behoeve van werkgevers en werknemers om de leeftijd, gezondheid en fitheid, en daarmee de mate van inzetbaarheid van werknemers in kaart te brengen.

Hiervoor vragen wij jouw persoonsgegevens (o.a. gezondheidsgegevens) en andere persoonlijke gegevens op. Die gebruiken wij ook om jou een persoonlijk advies te geven. Jouw werkgever krijgt alleen een geanonimiseerde groepsrapportage. Wij gebruiken jouw gegevens verder voor een benchmark en wetenschappelijk onderzoek.

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens via Informens uitsluitend op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming. Jij bent de eigenaar van de gegevens. Jij bepaalt daarom wie toegang krijgt tot jouw gegevens. Jouw persoonlijke gegevens komen niet ter beschikking van jouw werkgever of verzekeraar, ook niet in de toekomst. Jouw persoonsgegevens worden ook niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Soort gegevens en wijze van verzamelen

Wij krijgen soms namen, geboortedata, functies en e-mailadressen van onze opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers zijn gecertificeerde gezondheidsprofessionals die voor werkgevers PMO onderzoek verrichten. Met dit e-mailadres / deze gegevens kunnen wij Informens aan jou beschikbaar stellen en hierover met jou communiceren. Jouw naam, geslacht, geboortedatum en telefoonnummer kun je daarna zelf invoeren in Informens. Die gegevens zijn nodig om de resultaten terug te koppelen. Ook ontvangen wij (soms) informatie met betrekking tot de bedrijfsnaam/-afdeling of functie, welke wordt gebruikt voor het verstrekken van geanonimiseerde groepsrapportages ten behoeve van jouw werkgever.

Jij verstrekt ons door middel van het invullen van vragenlijsten onder meer gegevens met betrekking tot jouw geslacht, geboortedatum, opleiding, functie en andere persoonlijke informatie, waaronder informatie over jouw gezondheid. Die gegevens zijn nodig voor ons om jou te kunnen adviseren over leefstijl, gezondheid en werkvermogen. Ook onze opdrachtgevers gebruiken jouw gegevens om jou te adviseren in verband met het PMO onderzoek.

Je krijgt op basis van de ingevoerde gegevens van ons een individueel advies. Voor jouw werkgever wordt door ons een geanonimiseerde groepsrapportage opgemaakt. Wij zorgen ervoor dat de informatie die in een geanonimiseerde groepsrapportage wordt verstrekt niet naar jou kan worden herleid. Daarvoor is noodzakelijk dat er minimaal 15 deelnemers bij jouw werkgever deelnemen. De groepsrapportage is nooit naar jou herleidbaar.

Wij gebruiken jouw gegevens ook voor statistische doeleinden. Dit doen we ten behoeve van een eigen benchmark en voor wetenschappelijk onderzoek. Deze verwerking geschiedt geheel geanonimiseerd. De gegevens zijn nadien niet meer herleidbaar tot een persoon.

Toegang door een gecertificeerde gezondheidsprofessional

Alleen als jij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, zullen wij jouw gegevens tevens toegankelijk maken voor onze opdrachtgevers (gecertificeerde gezondheidsprofessionals). Zij kunnen jouw gegevens dan gebruiken voor persoonlijke coaching doeleinden ter ondersteuning van jouw gezondheid en/of inzetbaarheid. Deze werkzaamheden worden voor eigen rekening en risico van onze opdrachtgevers verricht.

Rechten met betrekking tot de gegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens:

  • Je hebt het recht op inzage in de door ons van jouw vastgelegde gegevens.
  • Je hebt recht op het indienen van een verzoek tot correctie, beperking of verwijdering van de door ons van jouw vastgelegde gegevens.
  • Je hebt het recht op overdraagbaarheid van de door ons van jouw vastgelegde gegevens.
  • Je hebt het recht om de door jou verleende uitdrukkelijke toestemming weer in te trekken. Je kunt dan geen gebruik meer maken van Informens.

Via jouw persoonlijke account kun je jouw gegevens inzien en wijzigen. Ook kun je hiervoor contact met ons opnemen door te bellen of te e-mailen. Je ontvangt dan binnen 4 weken een reactie van ons. Ook voor vragen over ons privacybeleid of algemene vragen kun je contact met ons opnemen.

Bewaartermijn

Wij zullen de van jou verzamelde persoonsgegevens bewaren zolang jouw account actief is. Om je account actief te houden dien je minimaal eens per twee jaar in te loggen. Wij sturen je gedurende deze twee jaar ook notificaties per e-mail, zodat je aan het bestaan van het account wordt herinnerd. Log je niet in binnen twee jaar? Dan wordt je account automatisch verwijderd.

Tenzij je aan ons verzoekt om jouw account te verwijderen, houden we je account actief omdat je mogelijk in de toekomst opnieuw advies wilt over je leefstijl, gezondheid en werkvermogen.

Derde partijen

De techniek van Informens is ontwikkeld door Peercode B.V. Zij zorgt ook voor het onderhoud van Informens. Via Peercode B.V. is ook de opslag van gegevens en het beheren daarvan geregeld. Peercode B.V. maakt daarvoor gebruik van Cloud VPS. Deze bedrijven hebben geen toegang tot jouw gegevens. Beide bedrijven zijn ISO27001 gecertificeerd. Voor meer informatie over deze bedrijven zie www.peercode.nl en www.cloudvps.nl.

Verwerking van de vragenlijstresultaten in adviezen en rapportages wordt uitgevoerd door Immens Advies VOF en jouw gegevens worden beheerd in de database van Informens DATA B.V. Dit zijn allebei aan ons gelieerde ondernemingen. Immens VOF kan ook derden inschakelen die onder haar toezicht en verantwoordelijkheid deze verwerkingen uitvoeren.

Ook krijg jij advies van onze opdrachtgevers. Dit zijn gecertificeerde gezondheidsprofessionals die bij jou PMO onderzoek uitvoeren. Zij maken in het kader ook gebruik van de vragenlijstresultaten. Geanonimiseerde gegevens kunnen voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Wij stellen geanonimiseerde gegevens onder meer beschikbaar aan het Kenniscentrum Medische Keuringen in Arbeid (KMKA), TNO, Saxion Hogescholen en Rijksuniversiteit Groningen.

Beveiliging

Wij en de derde partijen van wie wij gebruik maken nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens optimaal te beveiligen. Wij en de derde partijen van wie wij gebruik maken zorgen ervoor dat jouw gegevens veilig en versleuteld worden opgeslagen. Ook zorgen wij en de derde partijen van wie wij gebruik maken ervoor dat daartoe specifiek geautoriseerde personen alleen kunnen inloggen door middel van twee-factor-authenticatie. We hebben nog meer beveiligingsmaatregelen getroffen, zoals pseudonimisering. Wil je hierover meer weten? Neem dan even contact met ons op.

Gebruik van deze website

Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw bezoek aan onze website en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.

Websites van anderen

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw gegevens omgaan. Wij raden je aan om steeds de privacyverklaring op deze websites te lezen.

Cookies

Wij slaan geen permanente cookies op. Ook worden er geen tracking cookies gebruikt om jou te volgen. Om in te kunnen loggen worden er alleen tijdelijke functionele cookies gebruikt. Deze worden automatisch gewist zodra je de browser sluit. Wij plaatsen geen andere cookies.

Suggesties en klachten

Onze dienstverlening is erop gericht om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent of suggesties hebt over hoe het beter zou kunnen. Wij horen dat graag van je. Je kunt jouw klacht of suggestie mailen naar info@informens.nl.

Als je vindt dat wij jouw rechten hebben geschonden en komen we er samen niet uit, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst via onze website om er zeker van te zijn dat je over de laatste versie beschikt.

Oirschot, januari 2024